PDS-Interseco
Driving professionals...
Beethovenlaan 21
8071 VM Nunspeet

Tel.: +31(0)85-732 58 85

Het CCV-D1 en CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur


Onafhankelijke certificering basis- en voortgezette rijopleiding directiechauffeur

De PDS-D1, basisrijopleiding directiechauffeur, leidt op voor het CCV-D1 Certificaat Directiechauffeur en de PDS-D2, voortgezette rijopleiding directiechauffeur, leidt op voor het CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur.

Deze certificaten worden branchebreed geaccepteerd en gewaardeerd. De bijbehorende examens worden onafhankelijk geëxamineerd door de CCV. Hierdoor is een duidelijke landelijke normering ontstaan voor wat betreft de basis- en voortgezette rijopleidingen voor VIP-, overheids- en directiechauffeurs.

Opleiding directiechauffeur


CCV
De CCV is een gerenommeerd exameninstituut. De examens voor het CCV-D1 en CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur worden afgenomen door examinatoren van de CCV, een zelfstandige divisie van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

PDS-Interseco is door de CCV erkend als opleidingsinstituut voor zowel de CCV-D1 als de CCV-D2 rijopleidingen.

Geldigheidsduur en verlenging certificaat
Zowel het CCV-D1 als het CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Het certificaat wordt met een periode van telkens vijf jaar verlengd, indien de chauffeur binnen een periode van uiterlijk vijf jaar, gerekend vanaf de afgiftedatum van het certificaat, minimaal drie trainingsdagen bij een door de CCV-erkend opleidingsinstituut heeft gevolgd. Het staat de chauffeur vrij om de trainingsdagen verspreid of aaneengesloten in de betreffende periode te volgen.

Als afgiftedatum van het nieuwe certificaat geldt de datum van de laatste trainingsdag.
Indien de laatste trainingsdag plaatsvindt in het jaar voorafgaand aan de verloopdatum van het geldige certificaat, geldt als afgiftedatum van het nieuwe certificaat de verloopdatum van het vorige certificaat.

Om uw certificaat te verlengen dient u vóór de verloopdatum van het certificaat de derde een laatste trainingsdag te hebben gevolgd en de verlenging te hebben aangevraagd.

Vrijstelling taxidiploma
Het CCV-D1 Certificaat Directiechauffeur geeft vrijstelling voor het taxidiploma. 

 

Opleiding PDS-D1 / CCV-D1


De PDS-D1, basisrijopleiding directiechauffeur, bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Het theoriegedeelte dient zelfstandig via Internet gevolgd te worden. Na inschrijving ontvangt de cursist een inlogcode waarmee hij/zij toegang krijgt tot de lesstof. De cursist heeft daarbij de mogelijkheid om, op elk gewenst moment, via een online leeromgeving de theorie te volgen in zijn of haar eigen tempo.

De theorie dient bij voorkeur voor aanvang van het praktijkgedeelte geleerd te worden. De ervaring leert dat men gemiddeld 35 uur studie nodig heeft om het CCV-D1 theorie-examen succesvol af te kunnen sluiten. De toegang tot de theoriesite eindigt na het behalen van het theorie-examen bij de CCV of zodra de maximale toegangsperiode van 3 maanden is bereikt.

De cursusduur van het praktijkgedeelte is, inclusief de CCV-D1 examens, vijf dagen.
Het praktijkgedeelte bestaat uit een praktische scholing door een gekwalificeerde docent in een voor directievervoer representatieve auto welke ter beschikking wordt gesteld door PDS-Interseco.

Examen CCV-D1
Ook het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Beide vinden plaats op de vrijdag, aansluitend aan de rijopleiding, tussen 08.00 uur en 16.00 uur bij de CBR / CCV-locatie te Leusden.

Het theorie-examen geschiedt onder toezicht van een medewerker van de CCV en bestaat uit 40 meerkeuze vragen. Om te slagen dient men minimaal 32 vragen goed te beantwoorden. Voor de beantwoording heeft de cursist 30 minuten de tijd.

Het praktijkexamen, dat plaatsvindt op de openbare weg, wordt door een examinator van de CCV afgenomen en duurt maximaal 85 minuten. Tijdens dit examen is de docent ook aanwezig en wordt gebruik gemaakt van de instructieauto van PDS-Interseco.

Afgifte certificaat
Indien de cursist zowel het theorie- als het praktijkexamen met voldoende resultaat heeft afgelegd, is hij geslaagd en ontvangt hij van de CCV het CCV-D1 Certificaat Directiechauffeur.
Wanneer slechts één van beide examens wordt behaald dient het andere examen binnen 6 maanden te worden behaald om alsnog in het bezit te komen van het CCV-D1 Certificaat Directiechauffeur.

 

Opleiding PDS-D2 / CCV-D2


De PDS-D2, voortgezette rijopleiding directiechauffeur, bestaat alleen uit een praktijkgedeelte.
De cursusduur van het praktijkgedeelte is, inclusief het CCV-D2 examen, vijf dagen.

Het praktijkgedeelte bestaat uit een praktische scholing door een hoog gekwalificeerde docent in een voor directievervoer representatieve auto welke ter beschikking wordt gesteld door PDS-Interseco.

Examen CCV-D2
Het examen bestaat uit een praktijkexamen en vindt plaats op de vrijdag, aansluitend aan de rijopleiding. Vanwege de aard van de opleiding wordt geen gebruik gemaakt van een vaste start- en eindlocatie voor het examen. De locatie wordt pas kort voor het examen door het CCV bekend gemaakt.

Voorafgaand aan het examen dient de kandidaat een routeplan te maken aan de hand van een fictieve agenda, die aan het einde van de dag voorafgaand aan het examen, door de CCV aan de kandidaat verstrekt zal worden. Het examen vindt plaats op de openbare weg en wordt afgenomen door een examinator van de CCV. Dit examen duurt maximaal 145 minuten. Tijdens dit examen is de docent ook aanwezig en wordt gebruik gemaakt van de instructieauto van PDS-Interseco.

Afgifte certificaat
Indien de cursist het praktijkexamen met voldoende resultaat heeft afgelegd, is hij geslaagd en ontvangt hij van de CCV het CCV-D2 Certificaat Directiechauffeur.